http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fichte
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Rorty
http://en.wikipedia.org/wiki/Will_Self
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Man
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_turn
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Carrere
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Escarpit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cees_Nooteboom
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Musil
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bottomore